Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability

 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekologisk hållbarhet handlar om att jordens ekosystem ska fortsätta fungera. Luft och vatten ska vara rent, djur ska kunna äta och leva, vi ska kunna odla den mat vi behöver utan att påverka något annat negativt. Produktion av varor och tjänster får inte uttömma naturens resurser snabbare än naturen kan återskapa dem. T.ex. avverkas regnskog i rasande fart för bland annat papperstillverkning och jordbruk. Då försvinner en massa djur som levde där, luftkvaliteten försämras eftersom träden renat luften, m.m.

Naturresurser, såsom olja, skog och vatten, måste hanteras på ett sådant sätt att jordens ekosystem inte förstörs. Om ekosystemen förstörs, kan vi inte använda alla de råvaror vi får från naturen som behövs för att producera allt från mat till bilar och hus. Naturresurser har använts ansvarslöst och miljögifter har släppts ut på grund av ekonomisk vinning – snabb produktion är ofta miljöfarligare än långsam men ansvarsfull produktion.

Men att ha som mål att leva av jorden utan att påverka den alls är orealistiskt. Därför kan ekologisk hållbarhet ses som målet att bevara ekosystemens förmåga att leva, snarare än att inte påverka eller förändra den alls. Ekosystemens stödjande faktorer ska bevaras. T.ex. måste plantor få sol och vatten så att de genom fotosyntes kan tillverka sin näring. En planta kanske vissnar lite utan vatten, men piggnar på sig efter att den fått en dusch igen. Ekosystemen kan alltså förändras så länge de fortfarande behåller sin funktion. Naturresurser kan hanteras och påverkas, men vi får inte använda dem på ett sådant sätt att de förstörs. Just nu utvinner vi t.ex. så mycket olja att jorden inte kan återskapa den i samma takt, och dessutom så använder vi oljan på ett sådant sätt att resten av naturen och ekosystemen förgiftas.

Ecological sustainability is concerned with keeping the earth's ecosystems alive. Air and water need to be clean, animals should be able to eat and live, we need to be able to grow the food we need without affecting anything else negatively. Production of goods and services can't deplete the natural resources faster than the nature can replenish them. For example, the rain forests are cut down for production of paper and for agriculture. But a lot of animals that used to live there disappears, the quality of the air worsens since the trees cleanse the air, etc.

Natural resources, like oil, forest, and water, needs to be handled in a way that the ecosystems of the earth aren't ruined. If the ecosystems are ruined, we can't use all the raw materials we get from the nature that we need to produce everything from food to cars and housing. Natural resources have been used irresponsibly and the environment has been polluted because of economical gains - fast production is often more hazardous to the environment than slow but responsible production.

But to envision a future where we live on this earth without impacting it is unrealistic. That's why ecological sustainability can be seen as the aim to maintain the ecosystems' ability to live, rather than that they don't change at all. The ecosystems' supporting factors need to be preserved. E.g. plants need sun and water so that they through photosynthesis can produce their nutrition. A plant may wilt a bit if it doesn't get enough water, but it will perk up once it gets another shower. Ecosystems can change as long as they maintain their original function. Natural resources can be used and affected, but we can't use them in such a way that they are destroyed. Right now, for example, we extract so much oil that the earth can't replenish it at the same pace, and on top of that we use the oil in such a way that the rest of the nature and ecosystems are poisoned.

Hållbar Utveckling | EKologisk, Hållbar utveckling, Hållbarhet, ekologisk hållbarhet | |
Upp