Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

 
 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekonomisk hållbarhet har flera olika definitioner Det kan ses som ekonomisk tillväxt, kort och gott. T.ex. fabriker som producerar mer och mer varor, snabbare och snabbare. Personer, företag, grupper och länder som blir rikare och rikare. Ekonomisk hållbarhet kan å andra sidan ses som en ekonomi där köp, försäljning och produktion inte påverkar natur och människor negativt. Fabriker får t.ex. inte släppa ut gifter när de producerar varor eftersom gifterna kan döda ekosystem och göra människor sjuka. Sedan finns det också de som inte ser ekonomin som en hållbarhet utan som ett verktyg. Ekonomin kan antingen användas positivt eller negativt för människor och miljö, social och ekologisk hållbarhet.

Där ekonomisk hållbarhet ses som ekonomisk utveckling utan negativ inverkan, är det en del som mäter påverkan på natur och människor kvantitativt. De sätter upp statistik för utsläpp, sociala orättvisor, m.m. Hållbarhet nås när negativ påverkan har låg statistik. Andra menar på att som det ekonomiska systemet ser ut idag, så kan vi inte uppnå hållbar utveckling. För att inte bli utkonkurrerad på marknaden måste företag hela tiden producera mer och snabbare, och då har de som sätter de ekologiska och sociala aspekterna åt sidan en stor fördel, eftersom att producera ekologisk och socialt hållbart ofta är dyrare och tar mer tid. Snabb tillväxt, på det här sättet, genomsyrar hela det ekonomiska systemet. Det har kortsiktiga fördelar, men orsakar skada på lång sikt, vilket är ohållbart. Ekologiska problem som bland annat härstammar från det ekonomiska systemet är miljöfarlig produktion, giftiga alger, uttömning av resurser som olja och luft- och vattenföroreningar. När snabb tillväxt är prioritet, prioriteras inte miljövänlig produktion. Sociala problem som bland annat härstammar från det ekonomiska systemet är en orättvis fördelning av inkomst (där vissa har mycket pengar, och andra lite), orättvis fördelning av sjukvård, kriminalitet och social oro. Snabb kapitalistisk tillväxt fördelar inte automatiskt pengar till alla i samhället, utan enbart till dem som har turen att få ett arbete. Det ses ofta som varje persons ansvar att skaffa arbete, men t.ex. bör de som lever i ett område med få jobb på marknaden inte skuldbeläggas för vad som är samhälleliga problem i grunden.

Ett alternativ till det kapitalistiska ekonomiska systemet som vi har idag är cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi återanvänds avfall för att producera nya varor. T.ex. ska slaggprodukter kunna användas till andra varor, och färdiga varor ska kunna återvinnas när de går sönder eller på annat sätt är uttjänta. Bland annat måste miljöfarliga ämnen tas bort, eftersom de förstör naturen så att den inte längre kan användas och återanvändas. Förnyelsebar energi måste användas eftersom energi från olja, kol, m.m. bara kan användas en gång, och dessutom förstör naturen.

Cirkulär ekonomi löser visserligen problemen med den ekologiska hållbarheten, men den sociala då? Där är det inte lika klippt och skuret. I en kapitalistiskt snabb tillväxtekonomi lider naturen och inkomst snedfördelas. I en cirkulär ekonomi överutnyttjas inte naturen, och miljögifter och liknande påverkar inte människors hälsa, men inkomst fördelas inte automatiskt rättvist. Här kan makthavarna kliva in med policydokument baserade på social hållbarhet. T.ex. kan de höja skatt på fossila bränslen och sänka arbetsgivaravgifter, vilket ger mindre påverkan på miljön och fler jobb.

Economic sustainability has several different definitions. It can simply be defined as economic growth. E.g. factories produce more and more products, faster and faster. People, businesses, groups, and countries become richer and richer. Economic sustainability can, on the other hand, also be defined as an economy where consumption, sales, and production don't affect the environment and people negatively. Factories mustn't, for example, cause environmental pollution as they produce their goods since the pollution can kill ecosystems and make people sick. Then there are those who don't see the economy as a sustainability, but define it as a tool. The economy can either be used to positively or negatively affect people and the environmental, social and ecological sustainability.

When economic sustainability is seen as economic development without negative impact, some measure the impact on nature and people quantitatively. They compile statistics for pollution, social injustice, etc. Sustainability is reached when negative impact has low statistics. Others argue that the way the economic system is structured today, it's impossible to reach sustainable development. To not be defeated on the free market business need to produce more and faster, and companies that put social and ecological aspects to the side have an advantage, since prodicing socially and ecologically sustainably often is more expensive and takes more time. Fast growth, in this manner, permeates the entire economic system. It has short time benefits, but causes harm in the long term, which in unsustainable. Ecological problems that among other things stem from the economic system are environmentally harmful production, poisonous algae, depletion of resources like oil, and water and air pollution. When fast growth is the priority, environmentally conscious production is not prioritised. Social problems that among other things stem from the economic system are uneven/unfair distribution of income (where some have a lot, and some very little), unfair distribution of health care, criminality, and social unrest. Fast growth doesn't automatically distribute money to everyone in the society, but only those who are lucky enough to have access to employment. Its often seen as every person's own responsibility to get a job, but e.g. the people who live in an area with few job opportunities shouldn't be blamed for what are societal problems at their core.

An alternate to the capitalist economic system we have today is circular economics. In a circular economy garbage is reused to produce new goods. E.g. should rest materials be able to be used for other goods, and finished products should be able to be recycled when they break. Among other things, pollutants must be eliminated since they ruin the environment so that it can t be used and reused anymore. Renewable energy sources must be used since energy from sources like oil, coal, etc. Only can be used once, and also harm the environment.

A circular economy would solve a lot of ecological problems, but what about the social sustainability? That's not as clear. In a capitalist fast growth economy the environment is harmed an income is distributed unevenly. In a circular economy the environment is not overused and pollutants ant the like aren't harming people's health, but income is not automatically distributed evenly. The authorities can step in and write policies based on social sustainability. E.g. they can raise the taxes on fossil fuels (oil, coal, etc.) and lower employment fees, which would lower the effect on the environment and create more jobs.

Hållbar Utveckling | Hållbar utveckling, Hållbarhet, cirkulär ekonomi, ekonomi, ekonomisk hållbarhet, kapitalism | |
Upp