Social hållbarhet // Social sustainability

 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekologisk, följt av ekonomisk, hållbarhet har varit de mest prioriterade områdena inom hållbarhet. Social hållbarhet har ofta fått komma i skymundan, bland annat för att forskningen på ämnet har varit mindre omfattande. ”Social hållbarhet” har varit mindre definierat, och har ibland tolkats på olika sätt. 

Ett synsätt är att social hållbarhet består av två saker: social rättvisa och en stabil gemenskap. Detta, i sin tur, beror på miljön som människorna lever i. T.ex. kan en upplevd orättvisa se ut så här: människorna känner sig otrygga i sitt bostadsområde, det är förfallet och har få arbetsmöjligheter. Grannområdet är å sin sida upprustat, har massor av jobb och känns tryggt. Detta kan tära på gemenskapen i det första området. Folk ser hur gott grannarna lever och hur stora inkomster de har. En del börjar begå brott mot andra i området för att tjäna mer pengar, osv.

Det går att tänka sig en rad olika faktorer som spelar in i social hållbarhet, utöver boendekvalité, arbetsmöjligheter och trygghet.

·      Utbildning

·      Demokrati

·      Psykisk och fysisk hälsa

·      Livslängd

·      Jämlika möjligheter

·      Känsla av tillhörighet

·      Tillgång till parker

·      Livsmedelsaffärer

Social hållbarhet ska förbättra den allmänna livskvaliteten överlag och fördela möjligheter som arbete och inkomster, skolgång, boende, m.m. jämlikt.  

Att människor kan leva sina liv väl och rättvist, beror också på samhällets kapacitet att lösa problem. En statsmakt som inte kan lösa sociala problem som arbetslöshet och dålig hälsa kan inte upprätthålla god livskvalitet och social hållbarhet. I längden kan det leda till social oro, kriminalitet, upplopp, osv. Vad som krävs av makthavarna är t.ex. fungerande fördelningspolitik (fördelning av resurser som arbete och sjukvård till alla i samhället).

Eftersom ”social hållbarhet” som begrepp kan verka luddigt och omfattar väldigt mycket, kan det också vara svårt att förverkliga i praktiken. Att alla ska ha en känsla av tillhörighet är gott och väl, men hur gör man det?  Exemplet med känsla av tillhörighet kan betyda väldigt olika saker i praktiken beroende på plats eller till och med tidsålder. I dag i Sverige kan det t.ex. betyda att ett skolbarn har goda vänner i klassen eller att en sotare känner en stolthet över sitt yrke. För två hundra år sedan kanske det betydde att bykyrkans präst gav dig beröm för den fina psalmsången. Vad det betyder i Kenya idag, eller i Sverige om tre hundra år, kan vi inte veta. Makthavarna måste då skriva tydliga policydokument som klargör exakt vad de tycker är viktigt här och nu, och vad som ska göras för att få det i stånd.

Ecological, followed by economic, sustainability have arguably been the most prioritised areas within sustainability. Social sustainability has often been overshadowed, among other things because there has been less research on the topic. "Social sustainability" has been less defined, and has sometimes been interpreted in different ways.

One view is that social sustainability consists of two things: social justice and a stable sense of community. This, in turn, depends on the environment that people live in. For example, a perceived injustice can look like this: the people feel unsafe in their neighbourhood, it's in disrepair, and has few employment opportunities. The neighbouring neighbourhood, on the other hand, is well maintained, has a lot of jobs, and feels sade. This can stress the sense of community in the first neighbourhood. People see how happily the neighbours live and how big incomes they have. Some start to commit crimes against others in the neighbourhood to earn more money, and so on.

It's possible to imagine numerous factors that contribute to social sustainability, besides quality of housing, employment opportunities, and safety.

·      Education

·      Democracy

·      Mental and physical health

·      Length of life

·      Equal opportunities

·      Sense of belonging

·      Access to parks

·      Grocery stores

Social sustainability is supposed to enhance the general quality of life, and distribute opportunities for work and income, education, housing, etc. evenly.

People living their lives well and fairly is also dependent on the society's capacity for solving problems. A state authority that can't solve social problems like unemployment and bad health can't maintain a good quality of life and social sustainability. In the long term it can lead to social disruption, criminality, riots, etc. What's required from the authorities is for example working policies for redistribution of income and wealth.

Since "social sustainability" as a concept may seem vague and includes a lot of things, it can also be difficult to implement in real life. That everybody should have a sense of belonging is all well, but how do you do it? The example of sense of belonging can mean a lot of things in real life depending on place, and even time. Today in Sweden it can e.g. mean that a school child has good friends among it's classmates, or that a chimney-sweep feels proud of his occupation. Two hundred years ago, it might have meant that the village's priest praised you for your hymn-singing. What it means in Kenya today, or in Sweden in three hundred years<, is impossible to know. The authorities need to write clear policies which specify exactly what they think is important here and now, and what needs to be done to make it happen.

Hållbar Utveckling | Hållbar utveckling, Hållbarhet, social hållbarhet | |
Upp