Vad är hållbarhet? // What is sustainability?

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ofta talas det om en modell för "hållbarhet". I den finns det tre sorters hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social. Hållbar utveckling är, givetvis, utvecklingen av dessa hållbarheter.
A model for "sustainability" is often discussed. In it, there are three types of sustainability: ecological, economic, and social. Sustainable development is the development of these.

 

 
 
 
 
 

Så vad är då hållbarhet? Brett kan det definieras som något som håller i längden och inte brakar ihop. I detta fall pratar vi om ett samhälle där den sociala samvaron, varuproduktionen och ekonomin håller i längden. Inte bara idag och de nästa hundra åren, den måste också hålla så att alla framtida människor kan leva gott. Vårt samhälle kan vid första anblick verka stabilt och långvarigt, men det finns en myriad av exempel på fall där det inte är det.

Naturresurser, såsom olja, skog och vatten, måste hanteras på ett sådant sätt att jordens ekosystem inte förstörs. Om ekosystemen förstörs, kan vi inte använda alla de råvaror vi får från naturen som behövs för att producera allt från mat till bilar och hus. Naturresurser har använts ansvarslöst och miljögifter har släppts ut på grund av ekonomisk vinning – snabb produktion är ofta miljöfarligare än långsam men ansvarsfull produktion. Den snabba ekonomiska vinningen har också snedfördelats; både rikare länder och rikare företag eller personer har fått ut mer pengar ur den snabba produktionen. Denna snedfördelning av pengar har lett till att vissa länder och grupper har fått sämre livskvalitet. Ekologiska, ekonomiska och sociala problem är på så vis ömsesidigt beroende av varandra. Därför anses även ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – lösningarna på deras problem – vara ömsesidigt beroende av varandra.

So what is sustainability? Broadly it can be defined as something that is durable over time and doesn't break. In this case we're talking about a society where the social community, production of goods and economy are all durable. Not just today and the next century, it needs to hold together well enough so that all future people can live happy lives. Our society may seem stable and durable, but there's a myriad if examples where it's not.

Natural resources, like oil, forest, and water, needs to be handled in a way that the ecosystems of the earth aren't ruined. If the ecosystems are ruined, we can't use all the raw materials we get from the nature that we need to produce everything from food to cars and housing. Natural resources have been used irresponsibly and the environment has been polluted because of economical gains - fast production is often more hazardous to the environment than slow but responsible production. The fast economical gain has also been distributed unevenly; both richer countries and richer companies or people have gained more money from the fast production. This distorted distribution of money has led to some countries and some people having a lesser quality of life than others. This is how ecological, economical, and social problems are connected and dependent on each other. That why ecological, economical, and social sustainability - the solutions to their problems - are considered connected and dependent as well.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ekologisk hållbarhet handlar om att jordens ekosystem ska fortsätta fungera. Luft och vatten ska vara rent, djur ska kunna äta och leva, vi ska kunna odla den mat vi behöver utan att påverka något annat negativt. Produktion av varor och tjänster får inte uttömma naturens resurser snabbare än naturen kan återskapa dem. T.ex. avverkas regnskog i rasande fart för bland annat papperstillverkning och jordbruk. Då försvinner en massa djur som levde där, luftkvaliteten försämras eftersom träden renat luften, m.m.

Tänk dig ett vanligt jordbruk som pumpar ut mängder av spannmål för att möta efterfrågan på det. Spannmål finns i många produkter som bröd, bullar och gröt. Jorden som spannmål odlas i har dock bara en viss mängd näring, inte nog för att kunna odla så mycket säde som behövs för att alla människor ska kunna äta sig mätta. Jordbrukarna tillför då gödsel för att öka näringen i jorden och utöka dess kapacitet för odling. Tyvärr kan för mycket gödsel t.ex. störa ekosystem. Gödsel, avgaser, slaggprodukter från industrier m.m. rinner så småningom ut i haven. I Östersjön har den s.k. övergödningen lett till att vissa arter har gynnats på bekostnad av andra som dött ut. Mångfalden har minskat avsevärt och stora områden på havsbotten har dött helt. T.ex. har mängden giftiga alger ökat. I det långa loppet, i framtiden, kan vattenkvalité och livsviktiga födoämnen som fisk riskera att försämras.

 

Ecological sustainability is concerned with keeping the earth's ecosystems alive. Air and water need to be clean, animals should be able to eat and live, we need to be able to grow the food we need without affecting anything else negatively. Production of goods and services can't deplete the natural resources faster than the nature can replenish them. For example, the rain forests are cut down for production of paper and for agriculture. But a lot of animals that used to live there disappears, the quality of the air worsens since the trees cleanse the air, etc.

Imagine a normal farm that produces tonnes of grain to meet the demand for it. Lots of products contain grain like bread, paistries, and oatmeal. Unfortunately, the soil that the grain is farmed in only has a set amount of nutrition, not enough to farm as much grain as is needed for all people to eat their fill. The farmers therefore add fertilisers to increase the nutrition in the soil so that it can grow more grains. Again unfortunately, too much fertilisers can damage ecosystems. Fertilisers, exhaust fumes, leftover material from production, etc., sooner or later trickle into the oceans. In the Baltic Sea, the so called eutrophication has lead to that some species have been favoured at the cost of others, which have died out. For example, the amount of poisonous algea has increased. In the future, there is a risk that water quality and important human foods like fish deteriorate. 

 

 

 

 

Social hållbarhet. Alla ska ha god livskvalitet. Sjukvård och arbete, t.ex., ska vara rättvist fördelat. Inga grupper ska ha högre arbetslöshet än andra, och därmed ha svårare att försörja sig.

Tänk dig ett bostadsområde där människorna känner sig otrygga. Det är förfallet och har få arbetsmöjligheter. Grannområdet är å sin sida upprustat, har massor av jobb och känns tryggt. Detta kan tära på gemenskapen i det första området. Folk ser hur gott grannarna lever och hur stora inkomster de har. En del börjar begå brott mot andra i området för att tjäna mer pengar, osv. Med social hållbarhet är tanken att förbättra den allmänna livskvaliteten överlag och fördela möjligheter som arbete och inkomster, skolgång, boende, m.m. jämlikt. Vad som krävs av makthavarna är t.ex. fungerande fördelningspolitik (fördelning av resurser som arbete och sjukvård till alla i samhället). Makthavarna måste då skriva tydliga policydokument som klargör exakt vad de tycker är viktigt här och nu, och vad som ska göras för att få det i stånd.

 

Social sustainability. Everybody should have a good quality of life. Healthcare and work, for example, should be evenly distributed. No groups of people should have a higher unemployment rate than others, and therefore have a harder time providing for themselves.

Imagine a neighbourhood where the people feel unsafe. It's in disrepair and has few employment opportunities. The neighbouring neighbourhood, though, is well looked after, has a lot of jobs, and feels safe. This can strain the sense of community in the first neighbourhood. People will see how happily their neighbours live, and how big incomes they have. Some begin to commit crime on others in the neighbourhood to earn more money, etc. Social sustainability is the idea to increase the general quality of life and distribute opportunities like work and income, school, housing, etc., evenly. What is needed from those in power is for example working political goals for the redistribution of wealth. Those in power need to write clear policies that clarify exactly what they think is important here and now, and what needs to be done to make it happen.

 

 

 

Ekonomisk hållbarhet har flera olika definitioner. Bland annat kan det ses som en ekonomi där köp, försäljning och produktion inte påverkar natur och människor negativt. Fabriker får t.ex. inte släppa ut gifter när de producerar varor eftersom gifterna kan döda ekosystem och göra människor sjuka. En del forskare föredrar att mäta påverkan på natur och människor kvantitativt. De sätter upp statistik för utsläpp, sociala orättvisor, m.m. Hållbarhet nås när negativ påverkan har låg statistik. Andra menar på att som det ekonomiska systemet ser ut idag, så kan vi inte uppnå hållbar utveckling. För att inte bli utkonkurrerad på marknaden måste företag hela tiden producera mer och snabbare, och då har de som sätter de ekologiska och sociala aspekterna åt sidan en stor fördel, eftersom att producera ekologisk och socialt hållbart ofta är dyrare och tar mer tid. Ett förslag på ett alternativ till det ekonomiska systemet vi har idag kallas cirkulär ekonomi.

Economic sustainability has several different defenitions. One is where the economy's sales and production don't affect nature and people negatively. Factories can, for example, not pollute the environment as they produce goods since the pollutions can kill off entire ecosystems and make people sick. Some researchers prefer to measure the effect on the environment and people quatitatively. They compile statistics of pollution, social injustice, etc. Sustainablity is reached when negative effects have low statistics. Others mean that we can't reach a sustainable development with the economic system that we have today. To not be driven out of competition on the market, companies need to produce more and faster att the time, in which case the ones who set the ecological and social aspects to the side have an advantage, since such production often takes more time and is more expensive. An alternative to that economical system that we have today is called circular economics. 

 

Hållbar Utveckling | EKologisk, Hållbar utveckling, Hållbarhet, cirkulär ekonomi, ekologisk hållbarhet, ekonomi, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet | |
Upp