Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

 
 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekonomisk hållbarhet har flera olika definitioner Det kan ses som ekonomisk tillväxt, kort och gott. T.ex. fabriker som producerar mer och mer varor, snabbare och snabbare. Personer, företag, grupper och länder som blir rikare och rikare. Ekonomisk hållbarhet kan å andra sidan ses som en ekonomi där köp, försäljning och produktion inte påverkar natur och människor negativt. Fabriker får t.ex. inte släppa ut gifter när de producerar varor eftersom gifterna kan döda ekosystem och göra människor sjuka. Sedan finns det också de som inte ser ekonomin som en hållbarhet utan som ett verktyg. Ekonomin kan antingen användas positivt eller negativt för människor och miljö, social och ekologisk hållbarhet.

Där ekonomisk hållbarhet ses som ekonomisk utveckling utan negativ inverkan, är det en del som mäter påverkan på natur och människor kvantitativt. De sätter upp statistik för utsläpp, sociala orättvisor, m.m. Hållbarhet nås när negativ påverkan har låg statistik. Andra menar på att som det ekonomiska systemet ser ut idag, så kan vi inte uppnå hållbar utveckling. För att inte bli utkonkurrerad på marknaden måste företag hela tiden producera mer och snabbare, och då har de som sätter de ekologiska och sociala aspekterna åt sidan en stor fördel, eftersom att producera ekologisk och socialt hållbart ofta är dyrare och tar mer tid. Snabb tillväxt, på det här sättet, genomsyrar hela det ekonomiska systemet. Det har kortsiktiga fördelar, men orsakar skada på lång sikt, vilket är ohållbart. Ekologiska problem som bland annat härstammar från det ekonomiska systemet är miljöfarlig produktion, giftiga alger, uttömning av resurser som olja och luft- och vattenföroreningar. När snabb tillväxt är prioritet, prioriteras inte miljövänlig produktion. Sociala problem som bland annat härstammar från det ekonomiska systemet är en orättvis fördelning av inkomst (där vissa har mycket pengar, och andra lite), orättvis fördelning av sjukvård, kriminalitet och social oro. Snabb kapitalistisk tillväxt fördelar inte automatiskt pengar till alla i samhället, utan enbart till dem som har turen att få ett arbete. Det ses ofta som varje persons ansvar att skaffa arbete, men t.ex. bör de som lever i ett område med få jobb på marknaden inte skuldbeläggas för vad som är samhälleliga problem i grunden.

Ett alternativ till det kapitalistiska ekonomiska systemet som vi har idag är cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi återanvänds avfall för att producera nya varor. T.ex. ska slaggprodukter kunna användas till andra varor, och färdiga varor ska kunna återvinnas när de går sönder eller på annat sätt är uttjänta. Bland annat måste miljöfarliga ämnen tas bort, eftersom de förstör naturen så att den inte längre kan användas och återanvändas. Förnyelsebar energi måste användas eftersom energi från olja, kol, m.m. bara kan användas en gång, och dessutom förstör naturen.

Cirkulär ekonomi löser visserligen problemen med den ekologiska hållbarheten, men den sociala då? Där är det inte lika klippt och skuret. I en kapitalistiskt snabb tillväxtekonomi lider naturen och inkomst snedfördelas. I en cirkulär ekonomi överutnyttjas inte naturen, och miljögifter och liknande påverkar inte människors hälsa, men inkomst fördelas inte automatiskt rättvist. Här kan makthavarna kliva in med policydokument baserade på social hållbarhet. T.ex. kan de höja skatt på fossila bränslen och sänka arbetsgivaravgifter, vilket ger mindre påverkan på miljön och fler jobb.

Economic sustainability has several different definitions. It can simply be defined as economic growth. E.g. factories produce more and more products, faster and faster. People, businesses, groups, and countries become richer and richer. Economic sustainability can, on the other hand, also be defined as an economy where consumption, sales, and production don't affect the environment and people negatively. Factories mustn't, for example, cause environmental pollution as they produce their goods since the pollution can kill ecosystems and make people sick. Then there are those who don't see the economy as a sustainability, but define it as a tool. The economy can either be used to positively or negatively affect people and the environmental, social and ecological sustainability.

When economic sustainability is seen as economic development without negative impact, some measure the impact on nature and people quantitatively. They compile statistics for pollution, social injustice, etc. Sustainability is reached when negative impact has low statistics. Others argue that the way the economic system is structured today, it's impossible to reach sustainable development. To not be defeated on the free market business need to produce more and faster, and companies that put social and ecological aspects to the side have an advantage, since prodicing socially and ecologically sustainably often is more expensive and takes more time. Fast growth, in this manner, permeates the entire economic system. It has short time benefits, but causes harm in the long term, which in unsustainable. Ecological problems that among other things stem from the economic system are environmentally harmful production, poisonous algae, depletion of resources like oil, and water and air pollution. When fast growth is the priority, environmentally conscious production is not prioritised. Social problems that among other things stem from the economic system are uneven/unfair distribution of income (where some have a lot, and some very little), unfair distribution of health care, criminality, and social unrest. Fast growth doesn't automatically distribute money to everyone in the society, but only those who are lucky enough to have access to employment. Its often seen as every person's own responsibility to get a job, but e.g. the people who live in an area with few job opportunities shouldn't be blamed for what are societal problems at their core.

An alternate to the capitalist economic system we have today is circular economics. In a circular economy garbage is reused to produce new goods. E.g. should rest materials be able to be used for other goods, and finished products should be able to be recycled when they break. Among other things, pollutants must be eliminated since they ruin the environment so that it can t be used and reused anymore. Renewable energy sources must be used since energy from sources like oil, coal, etc. Only can be used once, and also harm the environment.

A circular economy would solve a lot of ecological problems, but what about the social sustainability? That's not as clear. In a capitalist fast growth economy the environment is harmed an income is distributed unevenly. In a circular economy the environment is not overused and pollutants ant the like aren't harming people's health, but income is not automatically distributed evenly. The authorities can step in and write policies based on social sustainability. E.g. they can raise the taxes on fossil fuels (oil, coal, etc.) and lower employment fees, which would lower the effect on the environment and create more jobs.

Hållbar Utveckling | Hållbar utveckling, Hållbarhet, cirkulär ekonomi, ekonomi, ekonomisk hållbarhet, kapitalism | | Kommentera |

Social hållbarhet // Social sustainability

 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekologisk, följt av ekonomisk, hållbarhet har varit de mest prioriterade områdena inom hållbarhet. Social hållbarhet har ofta fått komma i skymundan, bland annat för att forskningen på ämnet har varit mindre omfattande. ”Social hållbarhet” har varit mindre definierat, och har ibland tolkats på olika sätt. 

Ett synsätt är att social hållbarhet består av två saker: social rättvisa och en stabil gemenskap. Detta, i sin tur, beror på miljön som människorna lever i. T.ex. kan en upplevd orättvisa se ut så här: människorna känner sig otrygga i sitt bostadsområde, det är förfallet och har få arbetsmöjligheter. Grannområdet är å sin sida upprustat, har massor av jobb och känns tryggt. Detta kan tära på gemenskapen i det första området. Folk ser hur gott grannarna lever och hur stora inkomster de har. En del börjar begå brott mot andra i området för att tjäna mer pengar, osv.

Det går att tänka sig en rad olika faktorer som spelar in i social hållbarhet, utöver boendekvalité, arbetsmöjligheter och trygghet.

·      Utbildning

·      Demokrati

·      Psykisk och fysisk hälsa

·      Livslängd

·      Jämlika möjligheter

·      Känsla av tillhörighet

·      Tillgång till parker

·      Livsmedelsaffärer

Social hållbarhet ska förbättra den allmänna livskvaliteten överlag och fördela möjligheter som arbete och inkomster, skolgång, boende, m.m. jämlikt.  

Att människor kan leva sina liv väl och rättvist, beror också på samhällets kapacitet att lösa problem. En statsmakt som inte kan lösa sociala problem som arbetslöshet och dålig hälsa kan inte upprätthålla god livskvalitet och social hållbarhet. I längden kan det leda till social oro, kriminalitet, upplopp, osv. Vad som krävs av makthavarna är t.ex. fungerande fördelningspolitik (fördelning av resurser som arbete och sjukvård till alla i samhället).

Eftersom ”social hållbarhet” som begrepp kan verka luddigt och omfattar väldigt mycket, kan det också vara svårt att förverkliga i praktiken. Att alla ska ha en känsla av tillhörighet är gott och väl, men hur gör man det?  Exemplet med känsla av tillhörighet kan betyda väldigt olika saker i praktiken beroende på plats eller till och med tidsålder. I dag i Sverige kan det t.ex. betyda att ett skolbarn har goda vänner i klassen eller att en sotare känner en stolthet över sitt yrke. För två hundra år sedan kanske det betydde att bykyrkans präst gav dig beröm för den fina psalmsången. Vad det betyder i Kenya idag, eller i Sverige om tre hundra år, kan vi inte veta. Makthavarna måste då skriva tydliga policydokument som klargör exakt vad de tycker är viktigt här och nu, och vad som ska göras för att få det i stånd.

Ecological, followed by economic, sustainability have arguably been the most prioritised areas within sustainability. Social sustainability has often been overshadowed, among other things because there has been less research on the topic. "Social sustainability" has been less defined, and has sometimes been interpreted in different ways.

One view is that social sustainability consists of two things: social justice and a stable sense of community. This, in turn, depends on the environment that people live in. For example, a perceived injustice can look like this: the people feel unsafe in their neighbourhood, it's in disrepair, and has few employment opportunities. The neighbouring neighbourhood, on the other hand, is well maintained, has a lot of jobs, and feels sade. This can stress the sense of community in the first neighbourhood. People see how happily the neighbours live and how big incomes they have. Some start to commit crimes against others in the neighbourhood to earn more money, and so on.

It's possible to imagine numerous factors that contribute to social sustainability, besides quality of housing, employment opportunities, and safety.

·      Education

·      Democracy

·      Mental and physical health

·      Length of life

·      Equal opportunities

·      Sense of belonging

·      Access to parks

·      Grocery stores

Social sustainability is supposed to enhance the general quality of life, and distribute opportunities for work and income, education, housing, etc. evenly.

People living their lives well and fairly is also dependent on the society's capacity for solving problems. A state authority that can't solve social problems like unemployment and bad health can't maintain a good quality of life and social sustainability. In the long term it can lead to social disruption, criminality, riots, etc. What's required from the authorities is for example working policies for redistribution of income and wealth.

Since "social sustainability" as a concept may seem vague and includes a lot of things, it can also be difficult to implement in real life. That everybody should have a sense of belonging is all well, but how do you do it? The example of sense of belonging can mean a lot of things in real life depending on place, and even time. Today in Sweden it can e.g. mean that a school child has good friends among it's classmates, or that a chimney-sweep feels proud of his occupation. Two hundred years ago, it might have meant that the village's priest praised you for your hymn-singing. What it means in Kenya today, or in Sweden in three hundred years<, is impossible to know. The authorities need to write clear policies which specify exactly what they think is important here and now, and what needs to be done to make it happen.

Hållbar Utveckling | Hållbar utveckling, Hållbarhet, social hållbarhet | | Kommentera |

Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability

 

1: Vad är hållbarhet? // What is sustainability?
2: Ekologisk hållbarhet // Ecological sustainability
3: Social hållbarhet // Social sustainability
4: Ekonomisk hållbarhet // Economic sustainability

Ekologisk hållbarhet handlar om att jordens ekosystem ska fortsätta fungera. Luft och vatten ska vara rent, djur ska kunna äta och leva, vi ska kunna odla den mat vi behöver utan att påverka något annat negativt. Produktion av varor och tjänster får inte uttömma naturens resurser snabbare än naturen kan återskapa dem. T.ex. avverkas regnskog i rasande fart för bland annat papperstillverkning och jordbruk. Då försvinner en massa djur som levde där, luftkvaliteten försämras eftersom träden renat luften, m.m.

Naturresurser, såsom olja, skog och vatten, måste hanteras på ett sådant sätt att jordens ekosystem inte förstörs. Om ekosystemen förstörs, kan vi inte använda alla de råvaror vi får från naturen som behövs för att producera allt från mat till bilar och hus. Naturresurser har använts ansvarslöst och miljögifter har släppts ut på grund av ekonomisk vinning – snabb produktion är ofta miljöfarligare än långsam men ansvarsfull produktion.

Men att ha som mål att leva av jorden utan att påverka den alls är orealistiskt. Därför kan ekologisk hållbarhet ses som målet att bevara ekosystemens förmåga att leva, snarare än att inte påverka eller förändra den alls. Ekosystemens stödjande faktorer ska bevaras. T.ex. måste plantor få sol och vatten så att de genom fotosyntes kan tillverka sin näring. En planta kanske vissnar lite utan vatten, men piggnar på sig efter att den fått en dusch igen. Ekosystemen kan alltså förändras så länge de fortfarande behåller sin funktion. Naturresurser kan hanteras och påverkas, men vi får inte använda dem på ett sådant sätt att de förstörs. Just nu utvinner vi t.ex. så mycket olja att jorden inte kan återskapa den i samma takt, och dessutom så använder vi oljan på ett sådant sätt att resten av naturen och ekosystemen förgiftas.

Ecological sustainability is concerned with keeping the earth's ecosystems alive. Air and water need to be clean, animals should be able to eat and live, we need to be able to grow the food we need without affecting anything else negatively. Production of goods and services can't deplete the natural resources faster than the nature can replenish them. For example, the rain forests are cut down for production of paper and for agriculture. But a lot of animals that used to live there disappears, the quality of the air worsens since the trees cleanse the air, etc.

Natural resources, like oil, forest, and water, needs to be handled in a way that the ecosystems of the earth aren't ruined. If the ecosystems are ruined, we can't use all the raw materials we get from the nature that we need to produce everything from food to cars and housing. Natural resources have been used irresponsibly and the environment has been polluted because of economical gains - fast production is often more hazardous to the environment than slow but responsible production.

But to envision a future where we live on this earth without impacting it is unrealistic. That's why ecological sustainability can be seen as the aim to maintain the ecosystems' ability to live, rather than that they don't change at all. The ecosystems' supporting factors need to be preserved. E.g. plants need sun and water so that they through photosynthesis can produce their nutrition. A plant may wilt a bit if it doesn't get enough water, but it will perk up once it gets another shower. Ecosystems can change as long as they maintain their original function. Natural resources can be used and affected, but we can't use them in such a way that they are destroyed. Right now, for example, we extract so much oil that the earth can't replenish it at the same pace, and on top of that we use the oil in such a way that the rest of the nature and ecosystems are poisoned.

Hållbar Utveckling | EKologisk, Hållbar utveckling, Hållbarhet, ekologisk hållbarhet | | Kommentera |
Upp